قصه های زندگ Ghessehaye Zendegi ∞ Lebensgeschichten 04.05.2022

خانم های عزیز افغانستانی مقیم دیتمارشن ٬بدینوسیله ما شما را به یک ملاقات دیجیتالی )اینترنتی(همگانی دعوت می نماییم . این ملاقات می تواندبرای شما امکان آشنایی و ارتباط متقابلتان را فراهم نمای د .چه چیزی ما را به یکدیگر مرتبط می سازد و چه افکار و احساساتی را می خواهیم با یکدیگ ردر میان بگذاریم؟…