خانم های عزیز افغانستانی مقیم دیتمارشن ٬
بدینوسیله ما شما را به یک ملاقات دیجیتالی )اینترنتی(همگانی دعوت می نماییم . این ملاقات می تواند
برای شما امکان آشنایی و ارتباط متقابلتان را فراهم نمای د .
چه چیزی ما را به یکدیگر مرتبط می سازد و چه افکار و احساساتی را می خواهیم با یکدیگ ر
در میان بگذاریم؟ این موضوع اولین ملاقاتمان خواهد بو د .
بدین منظور ما همدیگر را در تاریخ ۰۴ / ۰۵ / ۲۰۲۲ ساعت ۱۵:۰۰ از طریق Zoom )به صورت
اینترنتی( ملاقات خواهیم کرد .
لطفا چنانچه می خواهید در این ملاقات همراه باشی د ٬ ما را به صورت تلفنی و یا از طریق ایمیل به
آدرس و یا شماره موبایل a.doehren@dw-dith.de, Tel: 015111878321 :
در جریان بگذاری د . بعد از آن ٬ شما اطلاعا ت مربوط ب ه ورود را به موقع و قبل ا ز ملاقات دریافت
خواهید کر د . لطفا در صورتیکه برای کار با Zoom به کمک احتیاج داری د ٬ ما را به موقع در جریان
بگذارید. ما شما را پشتیبان ی خواهیم کر د .
ما Mascha ,Anja ,Meike ,Monika ,Silgai ,Homaira هستیم و از آشنایی با شما خوشحال
خواهیم ش د !

Liebe afghanische Frauen aus Dithmarschen,
hiermit möchten wir euch zu einem gemeinsamen digitalen Treffen einladen. Es soll euch die Möglichkeit geben, euch gegenseitig kennenzulernen und miteinander auszutauschen und ein weiteres Treffen in Heide zu planen.
Was verbindet uns und welche Gedanken und Gefühle möchten wir miteinander teilen? Bei diesem zweiten Treffen soll dies unser Thema sein.
Wir treffen uns am 04.05.2022 um 15:00 Uhr über Zoom.
Wenn ihr dabei sein möchtet, meldet euch bitte telefonisch oder per Mail an unter: a.doehren@dw-dith.de oder Tel: 015111878321

Den gesamten Bericht finden Sie hier.