قصه های زندگ – Ghessehaye Zendegi ∞ Lebensgeschichten – 23.05.2022

خانم های عزیز افغانستانی مقیم دیتمارشن ٬بدینوسیله ما شما را به یک ملاقات همگانی دعوت می نماییم . این ملاقات می تواند برای شما امکانآشنایی و ارتباط متقابلتان را فراهم نماید .چه چیزی ما را به یکدیگر مرتبط می سازد و چه افکار و احساساتی را می خواهیم با یکدیگردر میان بگذاریم؟ این موضوع ملاقاتمان…